شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۸۲

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

رتبه علمی

پست الکترونیک

دکتر اصغر اصغری مقدم

Ph.D هیدروژئولوژی

استاد

: moghaddam@tabrizu.ac.ir

دکتر عطاء اله ندیری

Ph.D هیدروژئولوژی

دانشیار

nadiri@tabrizu.ac.ir

دکتر محمد حسین آیتی

پزشک و  Ph.D  طب چینی

استادیار

ayatimd@gmail.com

دکتر محمد ضعیفی زاده بابلانی

Ph.D زیست شناسی- ژنتیک مولکولی

استادیار

mzaefi@gmail.com

دکتر محمد حسین فرزایی

داروساز و Ph.D  داروسازی سنتی  ایرانی

استادیار

mh.farzaei@gmail.com

دکتر محمد مهدی زرشناس

داروساز و Ph.D  داروسازی سنتی  ایرانی

استادیار

zarm@sums.ac.ir

دکتر احمد سلیمی

 Ph.D  سم شناسی

استادیار

a.salimi@pharmacy.arums.ac.ir

دکتر رامین نسیمی دوست ازگمی

پزشک و Ph.D طب سنتی ایرانی

استادیار

r.nasimdoust@arums.ac.ir

دکتر آرزو معینی جزنی

پزشک و Ph.D طب سنتی ایرانی

استادیار

a.moini@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹