مرکز تحقیقات طب سنتی و آب درمانی

مرکز تحقیقات طب سنتی و آب درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل در سال 1399 در راستای گسترش پژوهش‌های طب سنتی و آب درمانی ها، افزایش توانمندی‌های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه‌ای، و پرورش نیروهای متعهد در این حوزه تشکیل گردیده‌است.

بر اساس رای صادره در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 1399/02/21 با تاسیس مرکز تحقیقات طب سنتی و آب درمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل موافقت به عمل آمد و این مرکز فعالیت های تحقیقاتی خود را آغاز نمود.

اطلاعات تماس:

شماره تلفن:

04531422529،04531422557

آدرس مرکز :

اردبیل، خیابان برادران شهید نوعی اقدم، مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل، مرکز تحقیقات طب سنتی  و آب درمانی

ایمیل دانشگاهی: thrca@arums.ac.ir

وابستگی مرکز(Affiliation)

Traditional Medicine and Hydrotherapy Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

مرکز تحقیقات طب سنتی و آب درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران