درباره ما

تعداد بازدید:۲۳۱

اهداف

 • تلاش در جهت توسعه تحقیقات در عرصه های طب سنتی و آبدرمانی و اتنوبوتانی کشور
 • مشخص نمودن اولویت های پژوهشی به منظور تولید علم و انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز جامعه
 • پالایش و به روز آمد نمودن دانش طب سنتی
 • ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین علاقه مند به حوزه طب سنتی، مکمل و آبدرمانی
 • انجام پژوهش های مشترک با مراکز تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه طب سنتی و آبدرمانی
 • تولید و انتشار دانش در زمینه طب سنتی و مکمل و آبدرمانی 
 • نهادینه کردن به کار گیری نتایج تحقیقات در ارائه خدمات بالینی
 • تلاش در جهت ایجاد شبکه های همکاری بین مراکز تحقیقاتی کشور
 • آموزش به گروههای علمی و نیز عموم مردم

 

چشم انداز

دستیابی به جایگاه برتر در زمینه تحقیقات طب سنتی و آب درمانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی.

 

ماموریت                                                            

این مرکز در نظر دارد بستر مناسب را برای انجام تحقیقات اصیل و آموزش نیروهای متخصص در حوزه طب سنتی و آبدرمانی با مشارکت مراکز تحقیقات دیگر در سطح کشور و مراکز بین المللی ایجاد نماید. همچنین امکانات و تسهیلات مرتبط با تحقیقات پایه و بالینی را در زمینه طب سنتی ایرانی، آب درمانی فراهم آورد.

گرایش پژوهشی

 • تلاش در جهت توسعه طب سنتی و آب درمانی و اتنوبوتانی کشور
 • ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین علاقه مند به حوزه طب سنتی، مکمل و آبدرمانی
 • انجام پژوهش مشترک با مراکز تحقیقات داخلی در زمینه طب سنتی ایرانی و آبدرمانی
 • تولید و انتشار دانش در زمینه طب سنتی ایرانی و مکمل و آبدرمانی 
 • تلاش در ایجاد شبکه همکاری بین مراکز تحقیقاتی کشور
 • آموزش به گروههای علمی و نیز عموم مردم
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۹