طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز

تعداد بازدید:۱۵

عناوین طرح های پژوهشی مصوب

 1. میزان استفاده از داروهای گیاهی در بین مردم شهر اردبیل و دلایل مصرف آن
 2. مروری جامع بر اثرات کوئرستین بر عوارض دیابت
 3. بررسی اثرات سیلی مارین بر ریسک فاکتورهای کاردیومتابولیک در افراد بالغ: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز بر مطالعات کارآزمایی بالینی
 4. مروری سیستماتیک بر اثرات کاسنی در دیابت
 5. مروری سیستماتیک بر اثرات زعفران بر سیستم التهابی در دیابت
 6. بررسی اثرات زعفران بر سیستم استرس اکسیداتیو در دیابت: یک مرور سیستماتیک
 7. بررسی اثر مهاری اتصال قند به پروتئین عصاره گیاهان دارویی برگ زیتون، سیزاب و برگ بو
 8. بررسی اثر پماد حاوی عصاره لیلکی  (Gleditsia Caspica)بر علائم بالینی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هموروئید: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
 9. بررسی اثرات بالنئو تراپی و هیدروتراپی و اسپاتراپی در مدیریت بیماریهای مزمن پوستی: یک مرور سیستماتیک
 10. بررسی اثر بالنئو تراپی، هیدروتراپی و اسپا تراپی بر اختلالات خواب: یک مرور سیستماتیک
 11. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه باباآدم بر آرتریت روماتوئید القاء شده با ادجوانت کامل فروند در موش های صحرایی نر
 12. بررسی اثر عصاره آبی گیاه اشق بر آرتریت روماتوئید القاء شده با ادجوانت کامل فروند در موش های صحرایی
 13. بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی برنجاسف بر میزانTNF-α ،MDA ،  SODدر کولیت اولسروز القا شده بوسیله ی استیک اسید در موش صحرایی
 14. بررسی اثر آنتی اکسیدانتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه سقز در کولیت اولسروز القا شده بوسیله ی استیک اسید در موش صحرایی
 15. بررسی اثر کورکومین بر سندروم تخمدان پلی کیستیک: یک مرور نظام مند
 16. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه انیسون بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو و بافت تخمدان در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی
 17. بررسی اثر نانو اکسید گرافن کومارین بر روی تغییر بیان ژن های موثر بر مقاومت دارویی و  EMT در رده های سلولی سرطان معده غیر مقاوم و مقاوم به داروی ۵ فلورویوراسیل
 18. بررسی اثر نانو ذارت پلیمری گرافن اکسید حاوی کوئرستین و تاثیر آن بر القای آپوپتوز و بیان ژن های لپتین، گیرنده لپتین و گیرنده های استروژنی در رده سلولی سرطان معده
آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱